SİNOP DENETİMLİ SERBESTLİK VE YARDI MERKEZİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ


-???-

Koruma Kurulu

KORUMA KURULLARI NEDİR?
Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezi Şube Müdürlüklerinden iletilen suçtan zarar gören kişilerin karşılaştıkları sosyal ve ekonomik sorunların çözümü ile Ceza İnfaz Kurumlarından salıverilen hükümlülerin meslek veya sanat edinmelerinde, iş bulmalarında, sanat sahibi olanlar ile tarım işletmeciliği yapmak isteyenlere araç ve kredi sağlanmasında, iş yeri açmak isteyenlere yardım edilmesinde ve karşılaştıkları diğer güçlüklerin çözümünde yardımcı olmak, çocuk ve genç hükümlülerin öğrenimlerine devam etmelerini sağlamak, diğer hükümlülere bu konuda yardımcı olmak gibi görevleri yerine getirir.
KORUMA KURULUNUN GENEL AMACI
Hakkında hapis cezası verilen ve ceza infaz kurumuna gönderilen hükümlü sosyal hayattan ayrılmıştır. Hükümlünün, eğitilerek ıslahı ve sosyal hayata uyum sağlaması için cezaevlerinde buna yönelik çalışmalar yapılmaktadır.Bu kapsamda eğitim öğretim kurslarının yanı sıra meslek edindirme kursları düzenlenmekte ve sosyal aktiviteler gerçekleştirilmektedir.Ceza infaz kurumundan salıverilen hükümlüler buna rağmen dışarıda yaşamlarını sağlıklı bir şekilde devam ettirme konusunda bir takım sorunlarla karşı karşıya gelmektedir.Bu nedenle tahliye sonrasında sorunlarının çözümünde ,hükümlülerin sosyal hayata uyum sağlamalarında yardıma ihtiyaçları olacaktır.
SUÇTAN ZARAR GÖRENLERE YARDIMCI OLMAK
Suçtan Zarar gören(Mağdur); kanunun suç saydığı haksız bir fiil nedeniyle doğrudan zarara uğrayan kişidir.Denetimli serbestlik kapsamında mağdur ayrı ve özel olarak ele alınmış, önce suçtan zarar görenin ihtiyaçlarının karşılanması, zararının giderilmesi, suç nedeniyle karşılaştıkları sorunların çözümüne yönelik tedbirlerin alınması öncelikli olarak benimsenmiştir. Koruma kuruluna müracaat eden suç mağdurlarına öncelikle yardımcı olunacaktır.Çocuk ve genç hükümlülerin öğrenimlerine devam etmelerini sağlamak amacıyla,devam edeceği okulun temininde, okurken kalacak yerin sağlanmasında,okul masraflarının karşılanmasında, rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinin sağlanmasında ve eğitimle ilgili diğer hizmetlerin karşılanmasında yardımcı olacaktır.
CEZA İNFAZ KURUMLARINDAN SALIVERİLENLERE YARDIMCI OLMAK
Tahliye sonrasında en büyük sorun işsizlik ve kendilerine toplumun sürekli şüpheli yaklaşımıdır (zarar verir mi, risk taşır mı, tekrar aynı vb. suç işler mi gibi.) İşte denetimli serbestliğin asıl amacı bu riski tespit edebilmek, dışarıda kişinin etkin denetimi yapılarak yeniden suç işlememesi için ona yardımcı olmaktır. Kişi cezaevine girmiş ve cezasını çekmişse dışarı çıktığında mahkeme kararında belirtilen süre ve koşullarda onu denetleyip yardımcı olmaktır.İşte özellikle tahliye sonrasında hükümlülerin iş konusunda ve sosyal hayata uyum sağlama konusunda yardıma ihtiyaçları olacaktır. Bu yardımlarda koruma kurulunca ve şube müdürlüklerince yine toplumsal katılımla sağlanacaktır.
HÜKÜMLÜLERİN TOPLUMA UYUM SAĞLAMASINI KOLAYLAŞTIRMAK VE YENİDEN SUÇ İŞLEMESİNİ ÖNLEYECEK TOPLUMSAL DÜZENİ SAĞLAMAK
Hapis cezası ile neden olunan sosyal dışlanmanın aksine burada toplumsal katılım ve topluma kazandırma amaçlanmaktadır. 2 yıl hapis yatmasının topluma belki hiçbir faydası olmayacaktır ama o kişiye toplumsal bir yaptırım (denetim) uygulandığında, tekrar suç işlemesinin önüne geçilebilecektir.Aksi takdirde basit hırsızlık suçundan içeri (cezaevine) giren bir genç cezaevinin olumsuz koşullarından etkilenip bu suçu alışkanlık haline bile getirdiği, daha büyük suçlara yöneldiği görülmektedir. Yada cezaevine gönderilen iş güç sahibi birisinin (kısa süreli 2 yıl ve altı) suçlarla işini kaybetmesi riskini beraberinde getireceğinden toplum açısından risk taşımayan basit suçlarda bu yöndeki tedbirler kişilere kendine çeki düzen verme fırsatı verecektir. Aksi taktirde yükümlülüğünü ihlal etmesi halinde gideceği yerin cezaevi olacağını bilecektir.
ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNCE HÜKÜMLÜ VE MAĞDUR ODAKLI PROJELER HAZIRLAMAK
Denetimli Serbestlik Şube Müdürlüğü her yıl Aralık ayında mahkemelerce haklarında kamuya yararlı işte çalıştırılacakların listesini hazırlamak ve mahkemesine vermek için çalışmalar yapar. Kamu kurumu ve kuruluşları kamu yararına hizmet üreten kurumlarla yapılan görüşmeler, yazışmalar sonucu hükümlü çalıştırmak isteyen yerlerin isimlerinin hangi alanlarda (Örneğin tarımcılık, mobilyacılık, boyacılık, tadilat, tamirat, sıhhi tesisat, büro vs.) ne kadar süre ile hükümlü çalıştırabileceklerinin listesini hazırlayarak mahkemeye sunar.
KORUMA KURULLARININ FAYDALARINI ŞU ŞEKİLDE SIRALAYABİLİRİZ ;
*Kamu düzeninin korunmasına katkıda bulunmak,

*Hükümlülerin topluma uyum sağlamasına ve toplumda diğer bireyler gibi yerini almasına yardımcı olmak,

*Sivil toplum örgütlerinin ve toplumun diğer kesimlerinin katılımını sağlayarak denetimli serbestlik sisteminin kabul görmesine katkıda bulunmak,

*Toplumun suçluya bakışının değişimini sağlamak.

KORUMA KURULLARI ÜYELERİ

KORUMA KURULU BAŞKANI CUMHURİYET BAŞSAVCISI
VEYA
GÖREVLENDİRİLECEĞİ CUMHURİYET SAVCISIDIR.
Ü Y E L E R:
1 - Baro temsilcisi,
2 - Belediye Başkanı veya görevlendireceği yardımcısı,
3 Cumhuriyet Başsavcısı tarafından belirlenecek bir Ceza İnfaz Kurumu Müdürü,
4 - Denetimli serbestlik ve Yardım Merkezi Şube Müdürü,
5 - Milli Eğitim Müdürü,
6 - Sosyal Hizmetler Müdürü,
7 - Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı temsilcisi,
8 - İş Kurumu Müdürü,
9 - Ziraat ve Halk Bankası Müdürleri,
10-Varsa. Ticaret ve Sanayi Odası ,
11-Ziraat Odaları,
12-Borsalar,
13-Esnaf ve Sanatkarlar Birliği Yöneticileri
14-Varsa Kamuya ait fabrikalar ile istekleri halinde o yerde şubesi bulunan Kamuya Yararlı Dernek ve Vakıf Yöneticileri
15-Özel Bankaların Yönetici Seviyesindeki temsilcilerinden,
Cumhuriyet Başsavcısı tarafından uygun görülenler katılımı ile oluşur.
* Üyelerin görev süreleri 2 yıldır,görev süresi sona eren tekrar görevlendirilebilir.
* Cumhuriyet Başsavcısının onayı ile koruma kurulu üyeleri dışında kişi ve kurumların temsilcileri kurul toplantılarına katılımcı olarak davet edilebilir veya katılımcı olarak katılmayı isteyenlerin de talepleri kabul edilebilir.
* Koruma Kurulları her ay ve takip ayların ikinci haftasında uygun görülecek günde toplanır ve yeterli çoğunluğun oluşması takdirinde toplantı gündemi açılır.
Ana Sayfa | Denetimli Serbestlik | Temel Amaç ve İlkelerimiz | Koruma Kurulu | Faaliyetler | Mevzuat | Personelimiz | Şube Resimleri | İletişim | -???-


-???- | -???-